Συγκρότημα κατοικιών στην οδό Πλατάκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα